Restitutiebeleid

Voor verse producten die door Mycelium Neurogenesis V.O.F. worden aangeboden geldt geen herroepingsrecht.

Voor niet-verse producten aangeboden door Mycelium Neurogenesis V.O.F. gelden de volgende leden;

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde producten binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn gaat in op het moment dat de bestelde producten zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Mycelium Neurogenesis V.O.F.. Indien de Afnemer Mycelium Neurogenesis V.O.F. niet binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst op de hoogte heeft gesteld, is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Producten dienen in de originele verpakking en in ongebruikte staat te worden geretourneerd. Indien de producten op enigerlei wijze door de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of beschadigd, behoudt Mycelium Neurogenesis V.O.F. zich het recht voor om waardevermindering in rekening te brengen bij de afnemer. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Mycelium Neurogenesis V.O.F. zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (de inhoud van de retourzending dient uitdrukkelijk op het bewijs van verzending te worden vermeld).

Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventuele verzend- en/of betaalkosten aan de klant worden terugbetaald. Indien slechts een gedeelte van de ontvangen aankopen wordt geretourneerd, zal slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde producten worden terugbetaald. Extra kosten als gevolg van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaard levering worden nimmer gerestitueerd.

Het retourneren van de geleverde producten is geheel voor rekening en risico van de afnemer.