Servicevoorwaarden

www.mn-microdosing.nl biedt haar diensten aan onder de volgende voorwaarden. Door deze website te bezoeken of te winkelen, gaat u ermee akkoord zich aan deze voorwaarden te houden. 

Het gebruik van de website, inclusief het zoeken of plaatsen van een bestelling op Mycelium Neurogenesis V.O.F., is uitsluitend bedoeld voor meerderjarigen die hiermee instemmen.  Door deze website te gebruiken, bevestigt u dat u ten minste 18 jaar oud of ouder bent.

INDEX:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de handelaar

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de klant in geval van herroeping

Artikel 8 – Klanten die hun herroepingsrecht uitoefenen en de daaraan verbonden kosten

Artikel 9 – Verplichtingen van de handelaar in geval van herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting van het herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Uitvoering van de overeenkomst en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij een consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft door middel van een overeenkomst op afstand en een ondernemer of een derde deze producten, digitale inhoud en/of diensten levert conform een overeenkomst tussen deze derde en de ondernemer;

Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: een natuurlijke persoon wiens handelingen niet worden verricht voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid

Duurzame gegevensdrager: elk middel – daaronder begrepen e-mail – dat een consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die het latere gebruik of raadpleging daarvan vergemakkelijkt gedurende een periode die in overeenstemming is met het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om binnen de herroepingstermijn af te zien van een overeenkomst op afstand

Ondernemer: een natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen een ondernemer en een consument die wordt gesloten in het kader van een systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand

Modelformulier voor herroepingsrecht: het Europese modelformulier voor herroepingsrecht dat is opgenomen in Bijlage I van deze voorwaarden. De ondernemer is niet verplicht Bijlage I te verstrekken indien de consument geen herroepingsrecht heeft met betrekking tot zijn bestelling;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor communicatie over het aanbod van de handelaar en het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en handelaar gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE HANDELAAR

Ons hoofdkantoor (geen bezoekers, geen verkoop en geen fysieke winkel) adres is:

Prins Willem Alexanderstraat 52

5321 SC Hedel

Nederland

E-mail: info@mnmicrodosing.com

KvK: 77907973

BTW: NL861193428B01

(*)Op dit adres is ons hoofdkantoor gevestigd. Aankopen, bezoeken of transacties zijn op deze locatie niet mogelijk.

Indien de handelaar een gereglementeerd beroep uitoefent:

– de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

– de beroepstitel, de plaats/stad in de EU of EER waar deze is verleend;

– een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels kunnen worden geraadpleegd.

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij de levering van een product, dienst of digitale inhoud aan de consument uiterlijk de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen, meesturen

het e-mailadres van de onderneming van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht en de wijze waarop hij dit kan doen, of een duidelijke melding inzake uitsluiting van het herroepingsrecht

informatie over garanties en bestaande service na aankoop

de prijs, met inbegrip van alle belastingen op het product, de dienst of de digitale inhoud; de leveringskosten, voor zover van toepassing, en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de duur van de overeenkomst meer dan één jaar bedraagt of de overeenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten

indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor het herroepingsrecht.

In geval van een overeenkomst voor langere duur is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van ontbinding, maar de consument is niet verplicht deze reden(en) op te geven.

De in lid. 1 gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument, of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, of:

indien de consument meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door

door de consument aangewezen, het laatste product heeft ontvangen. De handelaar mag één bestelling van verschillende producten met verschillende leveringsdata weigeren, mits hij de consument daarvan vóór het bestelproces duidelijk op de hoogte heeft gebracht.

indien de levering van een product uit verschillende leveringen of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij overeenkomsten voor de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

Bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

Een consument heeft het recht om een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een periode van ten minste veertien dagen. De handelaar mag een consument vragen naar de reden van deze ontbinding, maar de consument is niet verplicht om zijn reden(en) op te geven.

De in lid 3 genoemde termijn gaat in op de dag na die van de ontbinding. 3 gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde herroepingstermijn voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager zijn geleverd ingeval een consument niet op de hoogte was gesteld van het herroepingsrecht:

Indien de handelaar de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt of indien het modelformulier niet is verstrekt, eindigt de herroepingstermijn twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijk op grond van de vorige leden van dit artikel bepaalde herroepingstermijn.

Indien de handelaar de consument de in het vorige lid bedoelde informatie heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de begindatum van de oorspronkelijke herroepingstermijn, eindigt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de consument de informatie heeft ontvangen.

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE HERROEPINGSTERMIJN

Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te beoordelen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts op dezelfde wijze mag hanteren en inspecteren als hij dat in een winkel zou mogen.

De consument is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van het feit dat hij het product op een andere dan de in lid 1 toegestane wijze heeft gehanteerd. 1.

De consument is niet aansprakelijk voor de waardevermindering van het product wanneer de handelaar hem niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt voordat de overeenkomst werd gesloten.

ARTIKEL 8 – CONSUMENTEN DIE HUN HERROEPINGSRECHT UITOEFENEN EN DE KOSTEN DAARVAN

1. De consument die gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, meldt dit binnen de herroepingstermijn aan de handelaar door middel van het modelformulier voor herroepingsrecht of op andere ondubbelzinnige wijze.

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de in lid 1 bedoelde dag van melding, zendt de consument het product terug. 1, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een vertegenwoordiger van) de handelaar. Dit is niet nodig indien de handelaar heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft in ieder geval voldaan aan de termijn voor terugzending als hij het product terugstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking, en conform de door de handelaar verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor een juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Indien de handelaar niet heeft verklaard dat de consument deze kosten zal dragen of indien de handelaar zich bereid verklaart deze kosten zelf te dragen, dan is de consument niet aansprakelijk voor de kosten van het terugzenden van de goederen.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verleende dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop is, in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid zal worden uitgevoerd tijdens de herroepingsperiode, is de consument de handelaar een geldbedrag verschuldigd dat gelijk is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat de handelaar heeft uitgevoerd op het moment van herroeping, in vergelijking met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit die niet gereed zijn gemaakt voor verkoop – in een beperkt volume of hoeveelheid – of voor de levering van stadsverwarming, indien:

de handelaar de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de bij herroeping verschuldigde kosten of het modelformulier voor het herroepingsrecht heeft verstrekt, of:

de handelaar de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de bij herroeping te betalen kosten of het modelformulier voor het herroepingsrecht heeft verstrekt, of

de consument niet expliciet heeft gevraagd naar het begin van de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de herroepingstermijn.

De consument draagt geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien:

hij er vóór de levering niet uitdrukkelijk mee heeft ingestemd om vóór het einde van de herroepingstermijn met de uitvoering van de overeenkomst te beginnen

hij bij het verlenen van zijn toestemming niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te hebben verloren; of

de handelaar heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

Wanneer de consument zijn herroepingsrecht uitoefent, zijn alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN DE HANDELAAR BIJ HERROEPING

Indien de handelaar de consument de mogelijkheid biedt zijn herroeping langs elektronische weg te melden, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

De handelaar vergoedt de consument onverwijld alle betaalde bedragen, inclusief eventuele leveringskosten door de handelaar in rekening gebracht voor het geretourneerde product, doch uiterlijk binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping heeft gemeld. Behalve in gevallen waarin de ondernemer heeft aangeboden het product zelf terug te halen, kan hij de terugbetaling uitstellen totdat hij het product heeft ontvangen of totdat de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Voor eventuele terugbetaling gebruikt de handelaar hetzelfde betaalmiddel als de consument aanvankelijk heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een ander betaalmiddel. De terugbetaling is gratis voor de consument.

Indien de consument voor een dure methode van levering heeft gekozen in plaats van voor de goedkoopste standaardlevering, hoeft de handelaar de extra kosten van de duurdere methode niet terug te betalen.

ARTIKEL 10 – UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht voor de volgende producten en diensten uitsluiten, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling. Een openbare veiling wordt gedefinieerd als een verkoopmethode waarbij een handelaar producten, digitale inhoud en/of diensten aanbiedt op een veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle koper verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

Dienstenovereenkomsten, na volledige voltooiing van de dienst, maar alleen indien:

met de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

de consument heeft verklaard zijn herroepingsrecht te hebben verloren zodra de handelaar de overeenkomst volledig had uitgevoerd;

Pakketreizen, vakantiepakketten en rondreispakketten als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten met betrekking tot personenvervoer;

Overeenkomsten betreffende diensten die toegang verschaffen tot accommodatie, indien in de overeenkomst reeds een bepaalde datum of periode van uitvoering is bepaald en anders dan ten behoeve van accommodatie, vervoer van goederen, autoverhuurdiensten en catering;

Overeenkomsten betreffende vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst reeds een bepaalde datum of uitvoeringsperiode is bepaald;

Producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn vervaardigd op basis van een specifieke keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Producten die aan snel bederf onderhevig zijn of waarvan de houdbaarheid beperkt is;

Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na de levering werd verbroken;

Producten die door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van marktschommelingen waarop de handelaar geen invloed heeft;

Verzegelde audio-/video-opnamen en computerapparatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Kranten of tijdschriften, met uitzondering van abonnementen;

De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen indien:

de levering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en

de consument heeft verklaard dat hij daarmee zijn herroepingsrecht heeft verloren.

ARTIKEL 11 – DE PRIJS

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 12 – NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als extra garantie aangeboden regeling kan nimmer afbreuk doen aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van een handelaar, zijn leverancier, zijn importeur of de fabrikant die de consument meer rechten of vorderingen biedt dan die waarin de wet voorziet, voor het geval hij zijn deel van de overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 13 – LEVERING EN UITVOERING

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 14 – DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

Opzegging

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Met betrekking tot overeenkomsten zoals omschreven in de eerste twee leden kan de consument

– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode

– deze beëindigen op dezelfde wijze als deze zijn aangegaan

– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend voor een bepaalde duur worden verlengd of vernieuwd.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als het de consument vrijstaat deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval van een overeenkomst tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend verlengd en eindigt automatisch aan het einde van de proef- of kennismakingsperiode.

Looptijd

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 15 – BETALING

Voor zover in de overeenkomst of in aanvullende voorwaarden niet anders is bepaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de herroepingstermijn, of bij het ontbreken van een herroepingstermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat deze termijn van 14 dagen in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de handelaar te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, heeft de consument nadat de ondernemer hem op de hoogte heeft gesteld van de te late betaling, 14 dagen de tijd om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen; indien betaling binnen deze 14-dagen-termijn uitblijft, is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en heeft de ondernemer het recht om de door hem gemaakte redelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% van de onbetaalde bedragen tot € 2.500; 10% over de volgende € 2.500; en 5% over de volgende € 5.000, met een minimum van € 40. De ondernemer kan in voor de consument gunstige gevallen van deze bedragen en percentages afwijken.

ARTIKEL 16 – KLACHTENPROCEDURE

De consument die tekortkomingen in de uitvoering van een overeenkomst heeft geconstateerd, dient eventuele klachten onverwijld, volledig en duidelijk omschreven in bij de handelaar.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De consument dient de ondernemer een termijn van ten minste 4 weken te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na het verstrijken van deze termijn ontstaat een geschil waarop de geschillenregeling van toepassing is.

ARTIKEL 17 – GESCHILLEN

Op overeenkomsten gesloten tussen een ondernemer en een consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 18 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 19 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.